<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday 8 February 2015

一個月黑風高的晚上...

一個月黑風高的晚上,有兩個人跑了去看電影。晚了些進場,坐下時,廣告已播放至尾聲,電影旋即開始,是我們都想看的'Wild'。

以為自己已經夠遲,豈料一山還有一山高,還陸續有人進場。黑暗中有一名身型略胖的四眼男向我們的方向走過來....嘩喂,我們可是坐在尾二那行的角落,難道我們旁邊的牆是Platform 9 3/4,可以一衝而穿越往Hogwarts School?

眼見那個男人就穿越重重障礙,踐踏過幾隻沿路坐著觀眾的腳趾,都要堅持走來,我不禁看一下旁邊那面牆....「其實係咪有秘道?定其實我地已經死咗隱咗形?!」

說時遲,那時快,男子在我面前停下來,說:「我哋個位係J5, J6。」

我莞爾;我們的位子是J11, J12;J5, J6與我何干?

未及開口,身邊的觀眾 (大概不忿雙腳被其踐踏) 己開口:「J5J6唔係呢兩個位喎,J11J12先係。」

「對唔住,咁我哋係J11J12位。」男子居然改口...先生,睇戲都咁隨便,邊會有人俾面?

「我哋都係喎。」我很肯定;開場前,朋友和我,合共6隻眼望過,是6號院J11,12,時間也沒錯。難道真的戲院搞錯?

男子堅持,就把戲票拿來核對。一看,well;我誤判。我愧疚 (對戲院)。我恐懼 (今番可為「生命中不能承受的Kai」也)。

「嗱,係咪呀,我係J11,12架...你又係? 咁奇怪....」男子仍然未知自己衰乜。

「先生,但你係5號院喎。」我看了看他的票,平靜地道。

此記猶如當頭捧喝,男子有點不知所措:「吓?呢度唔係5號院咩?吓?」

「呢度係6號院呀!」後面食花生良久的觀眾,大既再受不了此Kai行,快速搭咀,一句KO此一男子。

一男子敗走,又幾近踩中人家的腳,邊連隨道歉...

和朋友相視一(奸)笑。隱約聽到後面花生友的恥笑聲。

院長忠告市民,假如你是一個Kai子,睇戲時除了熄手提電話,亦請提早前往戲院,確定冇入錯戲院睇錯戲,阿門。

(我好懷疑,如果唔係佢個位有人坐咗,佢又miss咗個戲名,佢會唔會坐到最後先發現自己睇錯戲?!?!?!??!?!)

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home