<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday 20 December 2012

對我來說,今天和末日相去不遠

2012年12月20日,香港

我們香港人上輩子犯了甚麼的事作了甚麼的孽?我們的前途,居然要從一個我們根本不能參與的「選舉」,也不太暸解它如何運作的人大選舉,「裝裝貢」看誰人當選而猜度阿爺心意?一個被全港選民用選票唾棄的人居然被委任做副局長,香港人要白白每月交廿幾萬人工給他?為甚麼,身為香港人,香港的前途居然不是我們自己當家作主?

更嚴重的是,很多香港人還不覺得有問題。分分鐘嫌我嘈吵啦、激動啦、擾亂人家施政啦,要我俾多次機會人啦,云云。

請這些人先搞清楚,現在不是我不給機會某些人,而是此689完全不當香港人一回事,對阿爺唯命是從。整個制度,都根本就不容許香港人當家作主!香港人要阿爺「管晒」,「管晒」呀!!

作為香港人,你甘心嗎?

你,也許甘心當一個喪屍,和這個社會一起淪落;但不要在我抵抗這城市的沉淪之時,指手劃腳,阻X住晒。我固然因為不分劉江華居然也可以敗部復活而感覺沮喪;但直正令我絕望的,還是你們這許許多多的,甘心為奴的喪屍。

香港沉淪全靠你。

*************************************************

也許我先不要如此失望,和你計個數。

副局長月薪22萬

香港,一個普通打工仔,月薪1萬8,還可以了吧?但很不幸地,你每日辛勞工作,正直地出賣勞力而唔想靠賣屎忽過活;勞碌一年,才21萬多一點;你的年薪還不到肛華一個月的人工。

更激氣的是,你還要交稅俾政府,出糧予這條粉樣。

你還可以忍?


所以,救救香港,不要只顧自己過得夠不夠舒適,不要再欺騙自己了 (你真心覺得現在生活有好到? 定你一直覺得冇可能改變而逃避?) 一月一日,上街推翻梁振英政府,爭取普選!

(可以的話,組織你班大陸親戚推翻埋中共政權!萬惡之首係佢!!)

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home