<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday 31 July 2012

是咁的

冇, 其實只係想講,大家今日睇蘋果日報財經版小心D,因為會見到我,哈哈~~!!!

同埋,其實內容有唔少斷章取義的地方;例如,我已經強調做電台都有好多樂趣,而且果幾年根本就係冇時間停咗冇學 (其實明明佢根本立唔到論架)....之類;不過,自己都寫過專訪,絕對明白有時你要個受訪者講出你心目中的故事,都真係要用下呢D手法 (雖然我就做唔出扭得咁盡喇, 哈);大家都係搵食,加上出張相唔係太樣衰 (哈哈, 最緊要呢樣, 唔係我會去抗議架~!) no big deal!

(註: 其實呢, 我做訪問果時係好想講, 其實我正職係返青山既;唉,做青山院長, 平日要扮正常, 見到D院友發晒顛響醫院撻地打晒滾冇晒火龍時, 自己又唔發得喎, 真係好壓抑架好悶架嘛......但我真係怕暴露咗我院長的真實身份之後,太多人申請迫爆院囉....好彩忍住!哈哈~~~)

其他都有唔少資料係有誤的,但既然唔係太重要就費時一一改正了;不過如有需要前往西班牙的朋友可以直接找我問,我可以提供較詳細的資料;或者,佢提供的網址都係對的,可以自己上去做RESEARCH亦可。

唯獨一點一定一定一定...一定要澄清!!! 即係, 我地摘橙,係用黎整Marmalade (果醬), 而唔係Mayonnise (蛋黃醬)!!! (院長要透過大氣層強調,我地係唔~識~分~子~料~理~的!!!!!吼~~~!!)

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home