<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday 7 March 2010

星期日應該訓晏d

今晨, 一名中國藉女子起了個大早, 執齊d野, 前往上其flamenco 舞蹈課程也!!

11時正抵達學校, 換好了衣服, 11時06分才進課室; 以為11時正才剛開始上課, 仍在熱身而已...豈料, 打開課室大門, 一眾同學竟正在走位跳舞, 兼夾異常齊人!!! (註: 因為全班都是夜鬼, 上午的課往往要開始半小時後方齊人....)

目睹此情景, 該名中國藉女子大吃一驚, 對老師講了一句: "吓?我遲咗好多呀?!?!"

豈料 (又豈料), 老師眼定定望著我, 報以一個"o"咀; 連同該班的同學, 合共十個"o"字對住該名中國藉女子....

見到咁多個"o"字, 該名中國藉女子終於清醒了點, 發現課室有異樣: 點解有個男同學既? 明明我果班係全女班黎架?.... 再望真d, 全班人除咗老師, 冇個係識既; 此時此刻, 有人方恍然大悟:

"哦, 我黎早咗, 我果班應該係11點半先開始!!...sorry sorry....你地唔使理我, 繼續跳, 當我冇入過黎"

可惜, 得悉真相眾人, 隨即爆笑, 笑到肚痛.......


其實呢堂應該係唔知第七定第八堂, 唔明點解仲有人可以搞錯時間? 唔使咁疑惑, 因為呢名中國藉女子係青山院長, 起身太早食唔切藥, 係咁上下架喇.....是以, 呢個故事教訓各位院友, 星期日記得訓晏d, 食埋藥先好出門, 阿門!

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home