<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d5916954678199587417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday 24 May 2014

當失聲病人遇上R水吹醫生

話說,有個病人認為屋企附近個醫生太廢,今日試吓公司附近果個,會否好些;當醫生問完病徵後,竟然開始R水吹....

醫:呀,你住荃灣呵?
病:(點頭)
醫:咁過嚟呢頭返工?
病:(心道: 妖唔通專程嚟睇你咩?)......(點頭)
醫:荃灣...哈,abcdefg 係咩屋苑嚟?
病:(心道: 妖上網google 囉煩膠!)....(痛苦地) XXXX
醫:咩話
病:(心道: 你條粉腸係咪玩嘢....算, 四粒字好過成句)....(更痛苦地) XXXX
醫:哦....咁我聽過喇, 英文我就未聽過即...哈
病:.......................
醫:結咗婚搬入去住?
病:(心道:妖!乾物女生活你識條春咩?).....................
醫:(見病人冇反應, 自行收皮) 哦.....呀, 轉身聽背吖
(聽完後)
醫:(懶風趣) 呀,你都幾大隻果喎!

該病人對個醫生積累約分半鐘的不滿,終於於此時大爆發!但礙於其病到手軟腳軟又失聲兼喉嚨痛,充其量只能對該醫生「怒目斜視」!

最後,醫生良心好似過意不去,雖然該病人張醫療咭cheap bom bom, 但都開返尐勁勁地的藥俾佢,相信係怕該病人會返轉頭燒佢間舖也。

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home