<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d5916954678199587417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday 30 September 2008

情懷不變??

以前,手提電話還不流行,打電話給同學,都是打到人家家裏的;打之前,已經預計是人家家人接的電話(需知道有些兄弟和姐妹之間,聲音可會是極之相似),所以第一句多半會是:「唔該搵邊個邊個呀?」仲會是有禮果隻。


現在呢?流行手提電話;大家打電話,總會認為接電話的會是手提電話的機主,所以一開口多以其匿稱稱之,甚至會一開波就玩野扮院友或扮大富豪甚至扮江湖人物;不過萬一個機主飛左線返屋企,就會...

(接通電話)
電話另一方:喂?

太公:(急不及待,皇天保佑果下語調正常)喂, 肥溫呀,xyz...

電話另一方原來係人地伯母:喂,搵邊位?

太公:(已經唔係好記得「肥溫」叫咩名) er...er...er (爭d"er"得多過陳克勤)...er..唔該搵eric呀?

人地阿媽已經好醒咁同一時間講左:哦,你搵溫x杰呀,等等。


太公果一刻真係好"囉", 對住個電話,完全俾唔到反應的。但話說回頭,以前打電話到這位「肥溫」家問功課或借功課黎抄,都會先問一句:唔該搵xxx呀?,呀。時間就是這樣子,隨著時光的流逝,而生活習慣有所轉變的同時,我們對著相同的人,在再微小的物事上,相待的態度或方式,也就隨之改變。這也許就是世界運行的公式;而既然這些微小的物事改變了,情懷總也有變的,只是大變還是小變罷了;那些畢業祝願甚麼「情懷不變」,是在依依不捨時的慰藉而已,現實上很難的。例如我們現在還可以很要好,但以前互抄功課的肝膽相照,終究難再在今天的麻雀桌上尋回了!不過今天股場上的相互交流和鼓勵 (或安慰),又可能比當年考試「貼題目」,更勝一籌。

唯一不變的,似乎我們這群人,還是很喜歡胡扯,細細個已開始「搞爛gag」直到現在....不過以前不知道自己原來在「搞緊爛gag」而已

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home