<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday 2 August 2010

院長狂想曲

院長忽然有個想法: 既然要棄文從商,應該找一份,老闆是柯清輝的工作....

(幻想面試時)

對方: 請問阿長小姐你點解想做呢份工作呢?

院長: (懶神秘) 你知唔知道..我同你地老細阿柯生,好有淵源..

對方:(大驚) 下?

院長: (繼續懶神秘) 佢成日黎搵我.....

對方: (更驚) 下?!?!?!?!?! 唔x係呀??

院長: (認真) 係, 真架,單野珍珠都冇咁真,堅過平井堅....

對方: (就快暈低,接受唔到個現實)...................................

院長: 我腸胃唔好,成日"痾清fight"!!!!

對方: $^#%@%!!!XYZABCDEFG...查實,阿柯生知唔知自己個別名係: "痾清fight" 呢?

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

3 Comments:

Blogger stripeboy said...

現在做文人是不是真的愈來愈難?
真的要從商才成?

聽聞,傳媒這一行的環境,是愈來愈差了……。

01:33  
Blogger 太公 said...

嗯, 係我同老味玲唔妥, 炒大鑊, 咁就冇做的

傳媒環境的確唔好, 你睇愈黎愈多傳媒自我審查, 又拖糧裁員唔當佢地係人, 就知....香港, 其實都冇乜邊一行去, 不如從商, 幫真小人打工, 點都好過幫偽君子行不義

01:48  
Blogger stripeboy said...

那麼,替柯清輝打工的話,就會變成這樣子的了:
http://www.youtube.com/watch?v=gTO5r_NiMKg

21:14  

Post a Comment

<< Home