<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday 26 December 2008

青山院友專用區

小時候,總愛與同學開這種玩笑:「你係咪青出出黎架?」,或者:「今日係咪青山Open day?」,然後大家爭相指摘,也極力否認自己與青山有任何關係。

長大了,發現自己天性其實不正不經,倒將「與青山拉上關係」視為情趣。

在小童群益會工作時,太公因為出名瘋顛,故嬴得「青山院長」的美譽;另有一位臭味相處的同事,自稱「院友」。

但我們深信,其實有很多人都潛藏了瘋癲的本性,只是不敢表露出來,而暫時要「英雄莫問出處」而已;為鼓勵這些人士「走出衣櫃」,太公和院友特意攜手設計了一系列MSN圖,供大家取用:***********************************************************************
話說某天,太公想租碟,但在租碟舖找了很久都找不到,於是就前往counter查詢:

太:唔該,請問有冇「頭痕狀」?
店員與其他顧客:........................................

良久,店員才回應 (竟然係好平靜地):出左街

太公一定係平時攪得爛gag太多,以致有此下場;下次租《保持通話》時,一定要提自己唔好講錯「唔好收線」。

好彩今晚Now有做「頭痕狀」咋,終於有得睇,又唔使冒住再講錯的風險去租碟啦!

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home