<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday 12 February 2007

神蹟

錄自日前《蘋果》鍾偉民專欄,寫得啜核有point, 一解大眾被各大使團及使徒們「神蹟」轟炸的鬱結。《 地 球 深 度 行 》 主 持 梁 藝 齡 去 年 車 禍 受 傷 。 梁 聖 徒 讀 稿 有 嚴 重 懶 音 , 似 乎 , 還 有 點 黐 筋 。 她 信 了 耶 穌 , 懶 音 不 改 , 黐 筋 毛 病 未 除 , 這 樣 不 清 不 楚 地 讚 頌 耶 和 華 , 或 者 阿 耶 和 阿 華 , 本 來 , 是 他 們 聖 徒 的 事 ; 然 而 , 把 什 麼 都 當 成 「 神 蹟 」 來 宣 揚 , 就 不 對 了 。
神 蹟 , 分 為 兩 種 :


一 、 指 頭 神 蹟 : 一 個 人 , 指 一 隻 鹿 , 喝 一 聲 : 「 馬 ! 」 鹿 , 即 時 變 成 馬 , 而 且 , 經 過 科 學 驗 證 , 這 個 人 , 的 確 可 以 「 指 鹿 為 馬 」 , 這 就 是 「 指 頭 神 蹟 」 ; 這 種 神 蹟 , 大 家 讀 過 , 聽 過 , 但 從 沒 見 過 。

二 、 嘴 頭 神 蹟 : 《 恩 雨 之 聲 》 等 節 目 , 牧 師 嘴 皮 上 噴 發 的 , 多 屬 這 一 類 「 神 蹟 」 。 多 年 前 , 我 寫 過 一 篇 《 聖 人 撞 車 》 , 建 議 大 家 做 個 實 驗 : 請 四 個 聖 徒 , 開 四 輛 相 同 的 車 , 以 時 速 一 百 公 里 , 撞 上 四 堵 相 同 的 牆 。 實 驗 結 果 , 絕 對 有 利 傳 道 , 因 為 : 一 個 不 死 , 是 神 蹟 ; 只 死 一 個 , 是 神 蹟 ; 才 死 兩 個 和 三 個 , 是 神 蹟 ; 死 光 了 , 那 是 主 恩 均 沾 , 同 到 天 國 享 福 , 更 是 神 蹟 。

終 於 , 聖 徒 梁 藝 齡 真 去 撞 車 了 。 讀 舊 《 蘋 果 》 , 有 作 者 說 : 「 影 音 使 團 為 梁 藝 齡 拍 套 紀 錄 片 , 叫 做 《 極 速 震 撼 》 , 搵 埋 醫 生 、 科 學 專 家 講 解 論 證 , 證 明 梁 藝 齡 今 次 走 過 死 亡 邊 沿 係 神 蹟 … … 」 還 會 有 見 證 會 , 「 分 享 」 經 歷 。 神 蹟 之 「 神 」 , 在 於 「 傷 勢 嚴 重 , 但 留 院 一 個 禮 拜 就 可 以 出 院 」 。 不 論 傷 勢 如 何 , 梁 聖 徒 遇 上 的 「 神 蹟 」 , 只 能 屬 於 「 嘴 頭 神 蹟 」 , 因 為 : 一 、 如 果 真 有 神 助 , 她 就 不 會 撞 車 ; 二 、 就 算 撞 車 , 沒 理 由 「 傷 勢 嚴 重 」 ; 三 、 就 算 「 傷 勢 嚴 重 」 , 沒 理 由 得 住 院 一 星 期 ; 四 、 就 算 住 院 一 星 期 , 出 院 後 , 顎 骨 沒 理 由 還 鑲 支 架 , 影 響 嘴 皮 宣 揚 「 神 蹟 」 。

其 實 , 梁 聖 徒 撞 不 撞 車 , 受 不 受 傷 , 皆 為 「 神 蹟 」 。 因 為 , 就 算 她 讓 一 輛 模 型 小 車 砸 中 腳 趾 , 就 不 幸 去 世 , 或 者 住 院 八 年 , 再 不 幸 去 世 , 這 個 使 團 , 也 可 以 另 拍 一 齣 紀 錄 片 , 叫 做 《 自 創 神 蹟 》 , 告 訴 世 人 : 「 我 們 的 姊 妹 藝 齡 , 腳 趾 尾 受 創 , 就 可 以 回 歸 主 懷 , 這 不 是 神 蹟 , 還 是 什 麼 ? 」


太公還有兩點補充:

1. 以前上基督教中學,了解到,的確以上的一切都可算神蹟 -- 如果你信神,如果你信衪創造世界萬物,那一切命運,甚至每天看到的日月星晨,其實都是神蹟 -- 這樣的話,我們又何需故意去標榜甚麼和甚麼事是神蹟呢?難道梁藝齡撞車是神蹟,其他就不是麼?你這樣說,就把神說得好像只是一時三刻去顯「神蹟」,而沒有在聖經所說那麼「安排一切」,實在是有歪曲基督教教義之嫌也。影音使團恐怕是撒但派出的"無間道",我是基督徒,就不會再奉獻給這種九流傳教機構

2. 如是者,如果不信有神,你再講得多這種嘴頭神蹟,人家都不會信,只會覺得你傻,徒然引來笑柄。這些笑話,少則可以怡情 (如影音使團的《挪亞方舟》無啦啦都有異象!以為係青山院友製作,好好笑),但多則,教人厭煩兼反感;這種無稽,一丁點就已經很夠了,難為這班人還會肆意放大,對無辜市民進行精神轟炸。鍾偉民這篇,實在是大快人心。
Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home