<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d5916954678199587417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday 23 September 2012

和老媽的二三事

週末在家,居然就先後被老媽氣(死)了兩次。每次都在臉書上匆匆寫下了,不過不太想這些小回憶石沉大海,轉貼過來吧。[受驚mode] 頭先響屋企食LUNCH, 食食下, 碟榨菜肉絲入面, 居然有半粒利口樂!!

女: 媽....你係咪煮煮下飯跌咗粒利口樂入去?
媽: (含糊應過) @(@*!*#**....
女: 唉...咁唔小心架.....
(以為只係偶然事件所以繼續食, 但食食下居然仲有多一粒、兩粒、三粒!!)
女: (大驚) 媽!!媽!!你煮餸放咁多利口樂入去做咩呀?!?!?!?!?!?!?!?
媽: 咁想有辣味吖嘛!!!!
女: (暈!!!!!!!!!)
(*註: 呢間屋柴米油鹽醬醋茶都有可能缺, 唯獨是辣椒醬係一定唔會囉!!)


**************************************

[再被媽媽激死mode]有人見朋友post咗首好好聽的久石讓, 醒起自己好似有果首歌的譜。打開琴櫈想搵時,驚覺D琴譜冇晒,只係見到一本本的冷衫書!

媽: 嘩!原來我啲冷衫書放晒響度!
女:(摷) 我啲琴譜呢......?
媽:嘩!呢本吖,呢本有用 (攞起第二本揭) 嘩...呢個正喎....
女:媽,我啲琴譜呢,你迫遷咗佢地去邊?
媽:(繼續陶醉中)
女:............................................

我想撼頭埋牆。


************************************** 

[阿女大報復mode]返到屋企,媽媽攞咗碗湯出黎

女:(望咗一陣,抬頭)你冇落利口樂果呵?
媽:........................................

其實我真係驚!
 

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home