<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d5916954678199587417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday 5 June 2008

阿姐,你係咪玩野?

會草、星媽和太公等一眾青山院友們都很喜歡到四川 -- 麻辣米線光顧。因為該店米線之湯底鮮甜,辣得過癮,米線爽口,魚旦彈牙(雖然此店除魚旦炸醬外其他餸只屬一般,不過我地都係魚旦人,no fear!!)。

此店每碗均蓋上一大堆韮菜和芽菜,每次送來時都教人震撼非常。可是,由於星媽不嗜此韮芽二菜,次次叫米線時,都需要提醒侍應走韮芽。

是日吃米線途中,星媽有感自己碗野太辣,故此想叫一碟油菜中和一下:

星媽:蝦,呢度有咩菜呢?

會草:呢度好似得生菜咋喎....

星媽:(面有難色) 唔....

太公:(懶醒) 我知!呢度有其他菜!

星媽+會草:係咩呢? (星媽特別期待,因為明顯地她對生菜興趣不大)

太公:(繼續懶醒) 呢度有韮菜同芽菜lor!!(因為有咁多舖o係每碗米線上,厨房內一定有好多)

(星媽與會草均為此爛gag而痛心疾首了一回,好彩未有回罵:「邊有油菜係芽菜同韮菜架,最多咪韮菜花!!」)

星媽:唉,我都係問下阿姐啦...(揮手叫侍應阿姐) 阿姐,油菜有咩菜揀呀?

阿姐:(正常地) 哦!有韮菜、芽菜同生菜lor!!

阿姐話音未落,太公已經忍唔住笑左出黎;會草忍笑都忍得好辛苦,辛苦過食佢果碗勁辣米線;星媽果然身為人母見慣大場面,仍然可以平靜地對於阿姐講句:「我要生菜得啦,唔該!」

可惜當時笑到出唔到聲,唔係真係好想問:阿姐,你係咪玩野?你係咪偷聽我地講野?下下下下下......

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home