<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday 30 October 2012

樹根傳

樹根,字treegun,小欖痴筋人也。生時,有舊雲若樹,飄浮根上,因以為名。未彌月,江華口水爆棚,水暴至,母鐘氏抱根坐痰罐中,衝濤乘流而下,及岸,得不死。

根少欠氣度,人厚多言。天資魯鈍,記錯晒書傳,尤好子烏虛有及焚書坑孺。家貧,拾薪為燭,拜主法達旦不寐。生有神力,未冠,能廢UP三千句。學射於素玉。玉射三矢,皆正字,以示根;根引弓一發,澳門立法會;再發,於立法會議員擔任議員。玉大驚,以一大舊雲贈之。根由是益自練習,盡得開會一舊雲術。

未幾,玉返家鄉,根悲慟不已。每值朔望,必至主法會,奠而泣;又引玉所贈舊雲,廢UP三句,乃酹。父知而義之,撫其背曰:「使汝異日得禮義廉,其殉國死義乎?」應曰:「惟大人許兒以身報香港人民共和國,何事不可為?」


延伸閱讀:
Wikipedia: 鐘樹根

Labels: ,

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home