<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday 29 April 2009

時間太少

從西班牙回港後,開始覺得時間太少。

每天營營役役地上十個小時的班,另計兩小時的來回乘車時間,已是十二小時;回家,吃點東西、上上網、弄弄相簿、回回電郵、看這看那,三個小時飛快流逝;然後,睏了,上牀睡覺,又是一天的開始,忙碌地準備上班...

這種生活,根本未能「享用」時間;我們只是趕著在時間溜走前完成我們所需完成的工作,但我們這種都市人,就是不能好好地走走看看坐坐吃吃聊聊天,任由自己與時間同步,從沒想要與之賽跑。

西班牙人卻往往如此過活;西班牙的商舖多於下午二時半至五時半休息,這是他們的午膳和小睡時間;四時後,開始有人小睡後醒來,到街上走走逛逛,要不,也在家裏聊聊天。五時半後,要工作的繼續工作,不用工作的,就繼續在享用悠閒的時間。

那個半星期在Jerez, 下午就在家中,與室友聊聊天,或者到街上隨便走走逛逛照個相;時間好像走得比在香港時慢,但令人感覺更實在。三年來,第一次感到自己真真正正地在享用時間。

甚麼是享用時間呢?是你讓自己放鬆,不用急著要去完成某時,只是隨意去做或去看些甚麼,但這事情又不至於令你沉迷得忘記了時間的流逝 - 聊天、走路、找小吃、在街上坐著看人都是好活動,但看電視或打機則絕不適宜。

在香港居住的人,總在趕時間,漸漸地就不懂如何享用它,而不斷地找東西填塞 - 對,我們於是愛打機、愛上網、愛唱k、愛購物....總之一定要將時間以不同的活動排滿,最好一件接一件地要「趕下場」,才叫充實。

既然人們愛過得「充實」,工時也就愈來愈長以讓其達成願望。但既過慣讓時間慢慢溜走的生活,方覺得這般密麻麻的生活著實嚇人。除了休息日,平日根本沒有餘暇讓自己享用時間和空閒,滿腦子全是工作 - 說香港人沒有思想,也不能怪我們,還不是這種不人道的工作時間也造成的?

無論如何,我實實在在地覺得現在的時間太少 - 時間明明是屬於自己的,但我們竟習慣於出售過多的時間予別人,而使享用時間變成了奢侈的玩意!何如?

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Monday 27 April 2009

jet lag

不幸地,歐遊三週回港後,身體完全不能適應時差。四時多,看足三集的敗犬女王,還未感到睡意。

今晚下機,明天就要上班。聽起來好像很慘,可是,我的確想念我那些親愛的同事。

**********************************************************

這次回到了愛丁堡 - 那個我曾經居住過一整年,對週遭環境都熟悉都不得了的地方。我住在老同學家,與老朋友吃飯喝咖啡,重新走回愛丁堡的街道上,一切就像四年前,但卻又是那麼的陌生,雖然,明明在我眼前的一切是那麼的熟悉。

後來發現,是我不再在愛丁堡生活了;換句話說,在愛丁堡生活的日子也不復再。走在街道上時,我貪婪地在看,瘋狂地想找回以往的回憶,但我在不經不覺間變了個遊人;在愛丁堡生活時,不是這個樣子的;與老同學喝咖啡,可以聊聊近況,但總不能如以往般,走進他們生活的話題裏;因為,我己經不再在這裏生活。

人就是犯賤,當失去過,才懂珍惜;這次去愛丁堡除了找到回憶,也使我確實明暸,在那裏的過去,不再屬於我。也正因為醒覺自已失去了,也就更懂珍惜現在,現在在生活裏遇到每一個親愛的人,和每一刻的時光,每一陣的感覺。


加上公司在裁員一役,好幾位親愛的都要走了;又多了幾位,要在公司裏倒數著過日子呢?我都不敢問;人的力量實在渺少,可以做的,只能擁抱現在。

所以才會不介意上班 - 也實在驚訝作為一個香港的打工仔,竟會有這種感覺。

Labels: ,

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Friday 3 April 2009

太公爛gag實錄

最近搞得太多爛gag, 趁未忘記,快快記下:

1.
(電視新聞) :土瓜灣發生警員開槍事件...

太公:(突然) 我屋企都開槍喎!

(眾同事驚訝地望著太公!)

太公:鋁窗個「窗」!

(眾同事不支倒地!)


2.
(電視新聞) :於本港xx地區發現座頭鯨....

同事T: 蝦,香港有鯨魚既咩?

太公:(自信滿滿地) 有!

(眾同事望向太公,期待她進一步解釋!)

太公:李慧「鯨」!

(眾同事再一次不支倒地!)


3.
「清明時節雨紛紛,路上行人係Maren」
(該名叫Maren之同事極想撼頭埋牆......但係撼太公個頭!)


4.
「朱生麗質難自棄」
(好在新聞部朱啟謙唔知太公攪呢個爛gag...)

Labels: ,

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License