<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday 10 July 2007

心勁涼

對於呢則新聞,太公只有一句comment,

「天有眼!」

明光社此類道德偽君子想買辦公室?慳d啦唔該!早日收皮你就有份!


隔 牆 有 耳 : 反 明 光 社 杯 葛 賣 旗 (蘋果日報10-7-2007)
最 近 四 面 受 敵 既 清 教 徒 式 組 織 明 光 社 , 準 備 係 風 頭 火 勢 之 下 賣 旗 籌 款 , 目 的 係 「 購 買 辦 公 室 暨 成 立 生 命 及 倫 理 研 究 中 心 」 , 有 唔 滿 意 明 光 社 既 人 , 網 上 發 起 鋪 天 蓋 地 反 明 光 狂 潮 , 甚 至 前 仆 後 繼 高 呼 杯 葛 明 光 社 賣 旗 , 有 人 唔 好 心 地 , 建 議 只 係 捐 一 毫 子 買 旗 , 等 明 光 社 蝕 本 , 另 一 毒 招 係 報 名 扮 義 工 , 到 時 候 一 邊 賣 旗 一 邊 派 《 中 大 學 生 報 》 。

抽 籤 排 隊 賣 旗 排 最 尾
被 封 為 「 性 戰 沙 皇 」既 明 光 社 總 幹 事 蔡 志 森 同 八 方 呻 , 如 果 真 係 有 人 咁 搞 法 , 今 年 籌 款 數 字 肯 定 雪 上 加 霜 , 事 關 唔 知 係 佢 命 水 唔 好 定 天 意 難 違 , 抽 籤 排 隊 賣 旗 排 到 最 尾 , 想 話 揀 個 好 日 都 唔 得 , 揀 到 7 月 25 日 星 期 三 係 新 界 區 賣 旗 。 賣 旗 日 正 值 暑 假 , 好 難 搵 義 工 賣 旗 , 本 來 需 要 1,500 人 幫 手 , 經 過 一 大 輪 呼 籲 再 呼 籲 , 都 係 得 300 人 報 名 , 前 年 賣 旗 籌 得 60 萬 , 今 年 凍 過 水 。

一 本 通 書 唔 能 夠 睇 到 老 , 諗 野 要 跳 出 個 盒 , 八 方 冇 料 奉 送 兩 條 橋 畀 明 光 社 , 一 係 請 Anya Hindmarch 幫 手 設 計 多 個 明 光 獨 家 環 保 袋 , 隨 時 吸 引 到 幾 千 人 通 宵 走 入 新 界 等 買 旗 ; 二 係 試 反 傳 統 , 義 賣 印 上 「 I'm NOT A Plastic Bag 」 避 孕 套 , 實 用 又 警 世 。
Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home