<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d5916954678199587417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday 4 July 2007

傻訊

傻訊近日發現,有不少年青人不注意言行,以致令身邊的人受盡打擊。

例如,有時大家相熟,說起笑來,聲稱自己俊朗不凡,風度翩翩都算了,千萬緊記不要懶勁咁為自己加上任何稱號。

案件重演:

(事發時,太公正在默默地進行撰寫年報工作,並打開了去年年報其中一頁作參考)
(此時,某昌姓中國籍男子路過....)

太:.....(寫稿寫到迷糊中)

昌:(得意洋洋) 喂,呢本年報....你而家睇緊呢版有~我~果喎!你知唔知架?

太:(繼續迷糊)....下.....有咩....? (張張相都細過2Rsize, d團體相人頭更小,邊望到)

昌:(得戚)氣!你梗係盲定啦!呢!(指住某張大合照中某個肥仔之小頭)呢度咪係lor...

太:(因寫稿寫到痴呆,冇咁快復原) 哦......

昌:(更得戚)前面仲有張架!....(說著即翻到另一頁)....係睇下!呢個又係我黎架....

太:(仲係痴痴地) 係喎....真係好犀利咁喎....

昌:(非常得戚)之咪係!話晒我都係「小童群X會之草」喎!

(突如其來的巨大刺激,使太公即時成個醒晒,且欲衝出位去嘔兼狂叫;此時,該名昌姓男子方從自我陶醉中回過神,叮囑太公不要將此稱號大肆宣揚;但無奈太公所受的刺激太大,說話時每三句就會加個"草"字,直至案發一小時後才逐漸恢復正常;於是,這個稱號就得以公諸於世,亙古長存;再者案發時,尚有其他目擊者...)

(由於目擊者未落口供,所以以下乃設計對白)

男:喂,人地係「小童群X會之草」喎....

女:車!到你都未到佢啦!

男:(大喜) 係?

女:唔好玩啦!計我話「小童群X會之草」一定係出面種果幾棵呀!霉霉地爛爛地咁果幾棵呢....

男:xyz....


傻訊在此呼籲各位,如果大家發現任何聲稱自己係「小童群X會之草」之男子,千祈唔好同我地聯絡,你地自己郁手打佢鑊金得啦!阿門。

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home