<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday 26 May 2007

太公開運大法

歡迎大家收睇太公睇你豬相,我係太公。

相信大家都會經常會覺得生活平平淡淡咁,日日係咁返工放工,係事業或者生活都好似衝破唔到d障礙咁,硬係停滯不前;然後,大家諗一個問題:點樣開運呢?

Well, 其實要開運,真係好簡單;先決條件,你要訓夠食夠,要夠精神,d運黎到,你都可以接得住。

第二,就係要保持心境開朗,面帶笑容,咁就會吸引好多運黎。真架,石堅都冇咁堅。

話說今日太公係某餐廳度等toilet(該厠得一格),一條友,on膠膠,自然會諗下d低b野,諗下諗下,心入面果個就變左千歲喪笑緊,而面上亦會自然地流露出歡樂的微笑。

然後,好運黎啦。有位女孩子走來,排在太公的後面。太公為了表示個toilet入面真係有人,作狀試開了一下門(當然係開唔到)。然後,二人竟然因為研究入面有冇人而打開了話匣子,然後,言笑甚歡,然後,該名女孩子竟然問太公要唔要coupon?下?......正在太公奇怪之際,那女孩子真的拿了張該餐廳之八折coupon....嘩!正!lucky~! v^^v (叮字面咁款)

就是因為這張coupon,太公一行人是餐節省了六十五元五角正,well.....笑容真係會帶黎好運架! 笑多d啦香港人!!

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home