<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday 7 December 2006

太公profile

姓名:太公
芳齡:三十冇x
星座:天秤座
大學修讀科目:主修c-p-ology及界仔學, 副修社會學、人類學及統計
中學修讀科目:不折不扣之數理科生乙件,但凡有數計的科目表現出色,不過但凡要寫字的科目就食晒屎
小學修讀科目:跳橡筋繩,各項創意抄詞語方法


最喜愛的活動:發呆
最討厭的活動:寫字
最喜愛動物:所有有咀的貓
最討厭的動物:好很煩的人
最喜愛顏色:大青大紅大黃
最喜愛的書:有賭未為書
最喜愛國家:西班牙,因為好住,阿婆夠熱情,阿伯夠率性
最喜愛城市:西維爾,好好住,阿伯夠狂妄,阿婆仲豪放
最喜愛的食店:我一向比較濫情, 仲成日換畫, 響呢方面
最喜愛的食物:凍野, 甜野, 辣野
最喜愛的漫畫:聾貓、貓爸爸貓仔仔、ma史熊、馬仔、娛樂金魚眼
最喜愛的漫畫家:小克,因為係天秤座
最喜愛的作家:Oscar Wilde, 因為係天秤座,仲要係基佬
最喜愛明星:吳彥祖及張震,因為係天秤座,仲要係靚仔

理想的退休生活:去costa del sol d 海灘度晒住太陽等死


偶像:長毛與肥仔
討厭:但凡所有狗共官員講既厚面皮歪論都可以激死我
夢想:反正香港冇希望,都係等世界未日既來臨
Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License