<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d5916954678199587417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday 19 January 2008

Call 台

call機曾經在本港風靡一時;雖然如今call機已經成為歷史物品,然而,call台文化,還殘留在一些比較富貴又事忙的大人物圈子中,如一眾立法會議員,就經常教我們要用到call台

現今的call台,接線基地已轉移內地;是以,不少接線的都是內地的廣東人,他們對香港的了解極少,以致留言時鬧出不少笑話。

個案一:

咩雲:(對call台) 嗯..同機主講係工業電台,上下大局...

call台:xapoiypaiowupeoiawu....

咩雲:係工~業~電~台~呀!上下呀...上下左右個上下呀..

(良久,對方終於明)

咩雲:想搵機主錄聲音紅絲帶,錄音個錄,聲音,即係聽果d聲音,紅絲聲...(正欲解釋)

call台:(懶醒) 哦!「錄音帶」!

現場所見,咩雲隨即笑到收唔到聲,將電話遞向太公:

太公:喂?

call台:(固執) 係咪錄音帶呀?咩錄音帶呀?

結果,此仗call台大勝,本組兩位女同事,全軍笑到覆沒


個案二:

太公:(已經身經百戰,識得慢慢講) 唔該,留工~業~電~台,上~下~大~局~....

call台:係咪上下左右個上下?

太公:係!然後...

call台:係!工業電台!上下「飯」局...

下?飯局?志雲飯局咩?call台又勝一仗...

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home