<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d-7242832725281358687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday 22 January 2007

無言

"推 動 婦 女 及 同 志 權 益 的 情 色 作 家 李 偉 儀 不 滿 廣 管 局 的 強 烈 勸 喻 , 認 為 港 台 平 日 經 常 製 作 反 映 異 性 戀 幸 福 婚 姻 的 節 目 , 但 沒 有 刻 意 報 道 反 對 意 見 作 平 衡 。 嶺 南 大 學 文 化 研 究 系 副 授 游 靜 說 , 部 份 歧 視 同 志 人 士 , 往 往 利 用 廣 管 局 等 機 構 的 老 化 守 則 , 如 投 訴 傳 媒 文 章 或 節 目 鼓 吹 同 性 戀 等 , 藉 以 打 壓 弱 勢 社 群 "
(Apple Daily, 22 Jan 2007)


這些學者好好,還願企出來多講一點;面對這些守舊兼霸道的無賴,點極都唔明,乃仲未吐血,好野。

太公已經唔想再講。只係奇怪,點解仲會有d守舊得咁霸道既人?

個節目我都睇過,只係好中立咁講出同性戀者既現況 -- 咁佢地真係受緊歧視喎!人地個節目反映事實,你班仆街係歧視人既衰人,而家俾人"督"左出黎,老羞成怒否?

個人認為一定係班基督徒。愈黎愈對討厭基督教!我真係想投訴果d偏坦基督教既節目呀!哼!
Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home