<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d5916954678199587417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday 11 September 2007

別人笑我太瘋顛...

是日,與兩位新同事往樂富用膳,途經一名為「必髮廊」之髮廊...

太:呢,依間髮廊,係咪幫人生髮架?

二同事:?!?!?!

太:呢,佢叫「必髮廊」呀嘛,咁有脫髮煩惱既人去幫親,佢咪會幫佢「必」d頭髮出黎咯!

二同事齊齊滴汗,面上即打晒陰影....如果!如果當時人變左係蘇院友同草院友,一定好唔同...(以下為設計對白)


太:呢,依間髮廊,係咪幫人生髮架?

蘇:(即明)哦, 幫人「必」d頭髮出黎呀嘛!

太:係呀係呀!

草:(疑惑) 咩呀?

太:咩呀?「必髮廊」咪幫人必d頭髮出黎咯!你明唔明咩係「必d頭髮出黎」呀?下下下?

草:哦....(扮明, 其實一定唔明)

蘇:算啦,佢點會明呀,佢剩識「必草」架之嘛!佢生草唔生髮架嘛!哈哈哈!

太:哈哈哈!

草:下.....(仲係疑惑)各位院友,好掛住大家,又係時候唱院歌:最佳院友!!

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

太公,你有上述的假設,完全係好合乎情理;「必髮廊」唔必髮有咩攪?加上,你對草哥的反應及回答,完全中晒﹗重點係……佢到最後都係唔明的﹗haha

21:09  
Anonymous Anonymous said...

別人笑我太瘋癲
他們不知我很堅
攪gag吹水樣樣得
身才樣貌攞第一

23:46  
Blogger 太公 said...

院友,我地可以係青山起返座"青山宗祠", 門前可以有呢幅對聯:
「別人笑我太瘋癲 他們不知我很堅
攪gag吹水樣樣得 身裁樣貌攞第一」

ok?

13:16  

Post a Comment

<< Home