<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37963817\x26blogName\x3dNowhere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cyjoyce.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cyjoyce.blogspot.com/\x26vt\x3d5916954678199587417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday 26 March 2007

一個字

太公媽性喜旅遊,亦喜歡於旅遊後撰寫遊記。

偶有字詞想不起來,便會找太公來問。

昨日太公媽出了個難題給太公:一個字,形容聲音很響

下?一個字?除了響外,實在想不出有否其他直接的字。太公差點想答「爆」

她還繼續依依唔唔:呢,一d好震奮人心既聲呢...

下?下下?中文不同英文,鮮有單字形容如此複雜的意境的。

太:真係一個字?

媽:係呀,真係一個字....聲音好響亮呢....你唔識你去問你d中文好d既朋友啦.

太:你講清楚d你想表達d咩意思,上文下理呀咁啦,你咁依依哦哦人地中文點勁都未必諗倒喎..

媽:(沉思良久,突然叮一聲) 呀....我諗到啦,「鏗鏘」!

太:「鏗鏘」係一個字?!?!?!.......暈!!


太媽媽平素唔睇波,點解會學埋黃興桂d衰野架 (呢場波可以用一個字黎形容...精彩!).....激死我!!

Labels:

Creative Commons License
Happy Idiot by Joyce Chiang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

0 Comments:

Post a Comment

<< Home